Jogi nyilatkozat

Felhasználási feltételek és Adatkezelési tájékoztató

A Syngus.com International Kft.(továbbiakban “Tulajdonos” vagy “Syngus” vagy “Syngus.com International Kft.” vagy “Adatkezelő” tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak megtekintése, böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti. A Syngus.com International Kft. weboldalainak tartalma és az alatta megjelenő termékek és szolgáltatások szerzői jogvédelem alá esnek. Cégünk minden jogot fenntart. A Syngus.com International Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy bármely részeit, a syngus applikácitó bármely részét bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. A Syngus.com International Kft. weboldalainak tartalma az eredetileg leírtak szerint, változtatás nélkül értendő. Ha a törvény másként nem rendelkezik- a Syngus.com International Kft. semmilyen természetű garanciát nem vállal Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára vonatkozóan. A Syngus.com International Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor felülírja vagy elérhetőségüket megszüntesse. A Syngus.com International Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.


I. Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására (kezelésére) akkor kerül sor, amikor Ön a Syngu.com International Kft. weboldalait („Weboldalak”) és mobil alkalmazásait („Alkalmazások”) használja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

A Syngus.com International Kft. az általa kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét. Ennek érdekében tájékoztatni kívánja ügyfeleit és partnereit (érintettek) az általuk megadott személyes adatok kezelésének részleteiről. E tájékoztató célja, hogy a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy a milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezelődnek személyes adataik.

Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a www.syngus.com vagy www.syngus.hu vagy http://app.syngus.com/ weboldalt, vagy valamilyen információt bocsátana a cégünk rendelkezésére, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a honlapon vagy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeinken. Adatkezelő megnevezése

Név: Syngus.com International Kft. (továbbiakban: "Adatkezelő")

Székhely: 10huszonkettő Budapest, Bimbó út három. 2 per három.

Nyilvántartási szám: 01-09-280850

Honlap: http://syngus.com vagy http://syngus.hu vagy http://app.syngus.com/ (a továbbiakban: „Honlap”)

E-mail cím: info kukac syngus pont com

Telefonszám: +36-hetven0/6negyven1-9nyolc2kettő

Képviselő: Szabó Péter

Alkalmazandó jogszabályok

· az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”);

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

· a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

· a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);

· az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

· a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

· az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

· a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”).


2. Adatkezelések célja, kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések jogalapja és időtartama

A Syngus.com honlapján esetleg említésre kerülő, megjelenő, védett névvel és logóval rendelkező cégek nevei és logói az adott cégek védjegyei. A Syngus.com International Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez a Syngus.com weboldalai kapcsolódnak. Mivel a Syngus.com International Kft. nem tudja garantálni sem szervere, sem a szerver internet kapcsolatának folyamatos működését, sem kizárni a szerverhez való harmadik fél általi hozzáférés lehetőségét, így a Syngus.com International Kft. nem vállal felelősséget a szerver esetleges meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a Syngus.com honlapja tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért. Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mailben vagy weboldalainkon keresztül), Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és elfogadja, hogy a Syngus.com azt - minden felelősség nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. Ön ezzel vállalja azt is, hogy a rendelkezésre bocsátott anyaggal kapcsolatban nem kezdeményez ellenünk jogi eljárást, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Syngus.com International Kft.-t. Adatkezelő által fenntartott Honlaphoz bárki személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Honlapon tárolt valamennyi tartalomból. A Honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.

A böngészés során az Ön IP-címét, böngészőjének típusát, illetve a hozzárendelt 'cookie' azonosítót naplózzuk. Ezen adatokat a honlap karbantartásához, statisztikai adatainak kimutatáshoz, a honlap fejlesztéséhez, tároljuk és dolgozzuk fel. Az Ön által megadott adatokat védett környezetben tároljuk, és technikai, valamint szervezeti megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy azokat illetéktelenek ne ismerhessék meg. Az Ön által megadott adatokat harmadik fél részére kizárólag az Ön beleegyezésével adjuk ki, erről előzetes engedélyét kérjük.

A honlap tartalmazhat külső weboldalakra mutató hivatkozásokat. Ezen külső oldalak adatkezelése cégünktől független, így azokért felelősséget vállalni nem tudunk. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra, hogy az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Javasoljuk ezért, hogy körültekintően járjon el a körben, hogy mely szolgáltatóval milyen adatot közöl, milyen személyes adatokat tesz közzé! Felhívjuk a Felhasználók figyelmét arra is, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet elveszhet vagy tartalma módosulhat!

About Cookies

A Honlap (html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat) – a Google Analytics segítségével – nem személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a látogatókról, és ennek érdekében cookie-kat (sütiket) küld el és ment el a látogatók számítógépére, amelyeket azok az újabb látogatáskor visszaküldenek a Honlapnak.

A mérés kiterjed a konverziók követésére is. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető. A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: Google Analytics.

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Alkalmazásaink és Weboldalaink használatakor egyes tevékenységekre vonatkozóan kellő időben értesítjük Önt, vagy beszerezzük az azokhoz történő hozzájárulását. Például hozzájárulást kérünk az Ön helymeghatározási adatainak használatához vagy push értesítések küldéséhez. Az ilyen hozzájárulást az Alkalmazásokon, illetve Weboldalakon keresztül, vagy az Ön eszközén rendelkezésre álló szabvány engedélyezési funkciói útján szerezhetjük be.

Számos esetben böngészője vagy mobil készülékének platformja további eszközöket biztosít az Ön számára annak ellenőrzése céljából, hogy az eszköz mikor gyűjt, illetve oszt meg bizonyos kategóriákba tartozó személyes adatokat. Így például, az Ön mobil eszköze vagy böngészője olyan eszközöket biztosíthat, amelyek lehetővé teszik a cookie-k használatának vagy a helyzetmegosztásnak az ellenőrzését. Javasoljuk, hogy ismerje meg és vegye igénybe a készülékein rendelkezésre álló eszközöket.

About Cookies
Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például az Ön nevét, címét vagy fizetési adatait. Ha mégis szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat honlapunkról, böngészője segítségével megteheti. Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:

Firefox
Microsoft Internet Explorer
Chrome
Safari
Google


3. Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelő által végzett tevékenység: a kapcsolatfelvétel során közölt személyes adatok kezelése.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], valamint az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja] A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

Érintettek köre: Adatkezelővel a kapcsolatot e-mail, telefon vagy a Honlap „Kapcsolat” menüpontjában üzenet elküldésével felvevő természetes személyek.

Kezelt személyes adatok: név, cím, e-mail cím, felhasználó név, telefonos elérhetőség, a kapcsolatfelvétel során feltárt egyéb személyes adat. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig, vagy a kapcsolatot felvevővel megbízási szerződés kötéséig

Adatfeldolgozók:

Név

Mozilla Corporation

Székhely

331 E. Evelyn Ave, Mountain View, CA 94041

Adatfeldolgozói feladat

Online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése)

Név

Nextserver Kft.

Székhely

6722 Szeged, Mérey utca 12.

Adatfeldolgozói feladat

Online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése), Technikai háttér szolgáltatása (weboldalak)

Név

DigitlOcean LLC.

Székhely

101 Avenue of the Americas, 10th Floor

New York, NY 10013

Adatfeldolgozói feladat

Online tárhely-szolgáltató (Technikai háttér szolgáltatása (weboldalak)

Az érintett jogai: az érintett a II. pontban kifejtettek szerint

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.


Kedvezmények felhasználása

Az Alkalmazásban egyszerre több kedvezményt is meg tud szerezni a Felhasználó, amennyiben teljesíti a Kedvezményre jogosító Kihívást. A kedvezményekre a Kihívás teljesítésével jut hozzá a Felhasználó. A beváltási feltételek az adott kedvezmény kiírásában szerepel. A Kihívás teljesítése után a beváltáshoz szükséges egyedi azonosítót a Felhasználó az Alkalmazáson belül kapja meg értesítésben. A Kedvezmény a legtöbb esetben adott időszakra szól, az időszak után már nem beváltható. Az egyedi kedvezmények az Alkalmazás minden egyes megnyitásakor - megfelelő sávszélességű internetkapcsolat esetén – frissítésre kerülnek a Felhasználó részére szánt aktuális ajánlatnak megfelelően. Amennyiben az Alkalmazás a megelőző használat során nem került bezárásra vagy nem megfelelő sávszélességű internetkapcsolat miatt az aktuális kedvezmények nem kerültek frissítésre a Felhasználó mobiltelefonján, előfordulhat, hogy az Alkalmazásban megjelenhetnek már nem érvényes ajánlatok, amiért a Tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal.


Rendszerüzenetek

A rendszerben való regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a használatához szükséges email üzeneteket, közvetlen Alkalmazáson belüli üzeneteket, tájékoztatókat, és a Szolgáltatás fejlesztése érdekében értékelőket küldjön részére a rendszer, a Szolgáltató.


Hírlevél, Direkt marketing tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-aértelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató értesítéseivel, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím és telefonszám, Alkalmazáson belüli értesítés) megkeresse. Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A leiratkozás az üzenetben lévő linkre kattintva, valamint az "info kukac syngus pont com" címre küldött üzenettel történhet, melyben a Felhasználó egyértelműen kifejezi leiratkozási szándékát. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. Az adatok törlésének határideje a leiratkozás időpontjától számított 8 nap. Az adatkezelés célja a reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról stb.


Garanciális feltételek

Az Alkalmazás használatához a felhasználói oldalon szükséges teljes technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Tulajdonos nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre a Tulajdonos az Alkalmazás használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. A Tulajdonos és Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az Alkalmazáshoz csatlakozó minden külső eszköz és szoftver által nyújtott (így kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. A Tulajdonos és Szolgáltató nem vállal garanciát az Alkalmazás megszakításmentes működéséért, valamint vis major hibákért. Az ebből eredő adat és tartalom vesztésért a Tulajdonos szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.

Az adatkezelő által végzett tevékenység: Adatkezelő hírlevelére feliratkozók adatainak kezelése

Adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozók rendszeres tájékoztatása akciókról, kuponokról, versenyekről , valamint egyéb hasznos sportolási tanácsok

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

Érintettek köre: Adatkezelő hírlevelére feliratkozó természetes személyek

Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a hírlevélről történő leiratkozás napjáig

Adatfeldolgozó:

Név

The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp

Székhely

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Adatfeldolgozói feladat

Hírlevél-küldő adatbázis tárolása és a hírlevél-küldő rendszer működtetése

Az érintett jogai: az érintett a II. pontban kifejtettek szerint

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Syngyu.com International Kft. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-97967/2016.


Jogorvoslati lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.


Partnerekre vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelő által végzett tevékenység: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződések teljesítése

Az adatkezelés célja: partnerekkel (megbízottakkal, vállalkozókkal) kötött szerződésekkel kapcsolatos kapcsolattartás, számlázás

Adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

Érintettek köre: természetes személy partnerek (megbízottak, vállalkozók), jogi személy partnerek természetes személy képviselői és kapcsolattartói

Kezelt személyes adatok: a természetes személy partner neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, jogi személy partner képviselőjének, kapcsolattartójának neve, e-mail címe és telefonszáma, számlázási címe.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.

Adatfeldolgozók:

Név

Octonull Kft.

Székhely

1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Adatfeldolgozói feladat

Számlázás

Név

Mozilla Corporation

Székhely

331 E. Evelyn Ave, Mountain View, CA 94041

Adatfeldolgozói feladat

Online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése)

Név

Nextserver Kft.

Székhely

6722 Szeged, Mérey utca 12.

Adatfeldolgozói feladat

Online tárhely-szolgáltató (e-mail rendszer működtetése), Technikai háttér szolgáltatása (weboldalak)

Az érintett jogai: az érintett a II. pontban kifejtettek szerint – a kötelező adatkezelések kivételével –

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g) jogorvoslathoz való jogát. Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.


II. Az érintettek jogai

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban az érintett postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

- arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;

- az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;

- az adatfeldolgozásról, a fenti 3.2-3.5. pontokban meghatározott adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségeiről;

- az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;

- a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;

- az adatkezelés időtartamáról;

- azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

- az adatkezelés következményeiről;

- az érintett jogairól;

- az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az érintett kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt az érintettnek az adatkezelésnek e tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

b) Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

c) Törléshez való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő

- ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

e) Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

f) Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Vegyes rendelkezések

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket minden adatkezelés tekintetében a Honlapon – a Cikkek és publikációk aloldalon – közzétett közlemény útján, továbbá fenti hírlevélre feliratkozott érintetteket hírlevél útján is tájékoztatja.

Utoljára frissítve: 2018.05.30.